Archive for the NEWS Category

PRESS RELEASE AFMM 16 June 2009

Posted in NEWS with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16/06/2009 by afmmnews

Top Channel destroying bicentenary olive trees with bulldosers

Top Channel destroying bicentenary olive trees with bulldozers....

Today, on the 16 June 2009, around 9:00 am, bringing along a bulldozer and other equipment, Top Channel with the support of Jori Security (under contract simultaneously with Albafilm Ministry of Culture and Top Channel), without a construction or environment permit, started the macabre destruction of the trees and bicentenary olives in the premises of Kinostudio, at the ex-film lab building next to Marubi Academy.

This act was perpetrated, based on a Decision of the Council of Ministers which doesn’t permit constructions, but just the rent of existent surfaces specifying the obligation of not changing the destination of the existing objects land and building, and on a surrounding permit signed by Tirana’s Mayor and Chief of Opposition Edi Rama.

Despite the AFMM, civil society protest continuing from 120 Days, sometimes violently oppressed by and under the eyes of indifferent State and private police, the murdering of the trees, along with the vanishing of green spaces and the unicentrist betonisation, is today an aggressive cancer attacking every healthy cell of Albanian Citizens.

WE SAW HOW TIRANA AND ALBANIA DEGRADED DURING THOSE YEARS, IN THE NAME OF CAPITAL, BUSINESS, HOUSING, AN OSTENSIBLE DEVELOPMENT…

Today we can unanimously state, we passed from the bunker era to the concrete one.

But the Kinostudio is the historical place where Albanian collective memory was produced and stored. As such it can’t be the place of the contemporary concrete construction, same as the National Theatre and everything around it with the 2001 failed attempt of skyscraper concrete “modernization”.

Forgetting that it is a national necessity, the preservation and the care of “national memory” and of its representing institutions. One day we’ll have to show what we created and produced in this spot, it is today possible that only legends and myths remain as a witness.

AFMM was born in this territory as a continuation of this mission, that’s why we are on our right to preserve our academic facilities, as well as the destination of a space of European Emancipation of our country.

No citizen shall be subjected anymore to betonisation that is cutting the life’s breath, and should seek to meet all the rights of living standards:

dignity, clean air and not dust or cancer smog, non polluted water, where you see green spaces and not sad concrete, and when this ostensible citizen goes in his luxury apartment, will not feel bad by breathing the disgusting air of this city.

Pushed by those alarming destruction acts against the environment and its values, after alerting the Council of Ministers, the Ministry of Education, the Ministry of Culture, the Ministry of Interior, the Tirana City Hall, the Construction Inspectorate, the Municipal Police, receiving for only answer the silence, as only silence we received during the 120 days of siege along with State Police violence, the private security and especially the total INDIFFERENCE of the cultural public institutions as National Film Center, the Institute of Cultural Monuments and the Albanian Film Archive, located just a few meters where the physical violence and the environmental massacre, citizens, civil society representatives, university members of the Albanian Universities Consortium, representatives of the Albanian Filmmaker Association Lumière, and representatives of the legitimate land owners the Hysa family, will protest tomorrow 17 June 2009, at 10:00 am in front of the Tirana City Hall.

AFMM Public Relations Office

Advertisements

AFMM under attack

Posted in NEWS on 10/06/2009 by afmmnews

Google Earth

Today, early in the morning, June 10th, 2009, Top Channel personnel escorted by Jory Security, Albafilm private police, entered the fenced territory of Marubi Academy to built a wall.
This wall would finally cut all access to the premises of the Academy, thus making impossible further continuation of studies and production in this film and multimedia school.
Top Channel did not present any legal papers, specifically mentioning Marubi at its borders.
Violence continue against AFMM, just two weeks before general elections.

With all the students, teachers, artists and supporters we’ re resisting to this occult events we are inflicted from now 112 days.

Një Kërkesë për Anën Emocionale të Europës

Posted in NEWS on 09/06/2009 by afmmnews

Grupi i ekspertëve (Think Tank) të EFA “Imazhi i Europës” me Presidentin e EU Barosso, rezultoi me një thirrje të kineastëve për edukimin e filmit në shkolla.

090528_Filmsch.Baroso.674

Front row (from left to right): Volker Schlöndorff, Labina Mitevska, Marjane Satrapi, José

Manuel Barroso, Agnieszka Holland, Dieter Gorny. Second row: Michael Schmid-Ospach,

Constantin Costa-Gavras, István Szabó, Johanna ter Steege, Wim Wenders, Albert Solé.

Third row: Peter Cowie, Kujtim Çashku, and Ademir Kenovic. In the back: Thomas Høeg,

Barbara Gessler, Fernando Trueba, Marion Döring, Søren Høy, and Michael Althen.

(Picture: Peter Wieler)

Njëzet krijues lider nga fushat e regjisë, skenarit, aktrimit, produksionit, distribucionit dhe edukimit, u takuan me José Mannuel Barosso, President i Komisionit Europian, për të shkëmbyer këndvështrimet e tyre mbi impaktin që imazhet dhe kinemaja kanë mbi identitetin e Europës dhe mënyrën se si Europianët identifikohen me kontinentin e tyre mëmë.
Presidenti, i cili ndoqi ftesën e Akademisë për ta marrë takimin nën Patronazhin e tij, u shpreh se Unioni Europian shpesh shihet nga qytetarët e tij si ”bashkim kryesisht ekonomik”, dhe deklaroi se: “Ne duhet të përqëndrohemi më shumë në anën emocionale të Europës”.

Takimi u vendos në dritaren e grupit të ekspertëve (think tank) Imazhi i Europës, organizuar nga Akademia Europiane e Filmit, në Metropolisin Ruhr të Gjermanisë, Kryeqytet i Kulturës Europiane 2010, me mbështetjen e Fondacionit të Filmit North Rhine-Westphalia dhe RUHR.2010.

Me ftesën e Wim Wenders and Volker Schlöndorff, pjesmarrësit diskutuan mbi shumë tema si dëmi i vazhdueshëm që vjen nga pirateria dhe problemet e distribucionit jashtë vendit të origjinës së një filmi. Siç Wim Wenders shprehu: “ Është një kinema e re nga një gjeneratë e re dhe optimiste, e cila lëviz lirshëm përmes kontinetit pa kufij. Vetëm se filmat e tyre brilantë nuk udhëtojnë po aq sa kineastët e tyre”

Në mënyrë unanime u ra dakort se filmi mund të luajë një rol të pamatë, në mënyrën e mardhënjeve Europianëve me kontinentin e tyre dhe se një sensibilitet për kultura e vënde të tjera mban gjallë shpirtin e diversitetit, si dhe krijon një vlerësim mbi pasurinë e kulturës Europiane. Siç Volker Schlöndorf nënvizoi, është koha “të konsiderojmë një tjetër lingua franca, gjuhën e imazheve”.

Diskutimet i drejtuan pjesëmarrësit t’i bëjnë thirrje vëndeve anëtare të Unionit Europian që të përfshijnë filmin, ashtu si literaturën, në kurrikulat e shkollave e tu mësohet studentëve që jetojnë në një botë të dominuar nga imazhe, duke nisur që nga shkolla fillore e më tej, mbi gramatikën e imazheve në lëvizje po siç mësojnë gramatikën e fjalës së shkruar.

Pjesëmarrësit e Grupit të Ekspertëve EFA, ku përfshiheshin Costantin Costas Gavras (France, MISSING, AMEN), Agniezska Holland (Poland, EUROPA EUROPA), Marjane Satrapi (Iran/France PERSEPOLIS), Istvàn Szàbo (Hungary, MEPHISTO, COLONEL REDL) and Fernando Trueba (Spain, BELLE EPOQUE, LA NINA DE TUS OJOS) i ofruan Komisionit Europian ndihmën e tyre në formësimin e së ardhmes së Kinematografisë Europiane si pjesë e identitetit Europian.
Pjesëmarrësit do të shërbejnë si ambasadorë në vendet e tyre, për të shpërndarë përmbajtjen dhe rezultatet e këtij takimi.

Wim Wenders dhe Volker Schlöndorff deklaruan se Akademia Europiane e Filmit është gati të marrë përsipër një rol më madhor duke kontribuar në zhvillimin e një Programi pan-Europian për edukimin filmik dhe duke eksploruar rrugë dhe mjete të tjera që mund të ndihmojnë në formësimine e “ Anës Emocionale të Europës”.

Berlin & Esen 9 Qershor 2009

THINK TANK (grupi i ekspertëve) THE IMAGE OF EUROPE

Pjesëmarrës:

Michael Althen, kritik filmi /regjizor/shkrimtar, Gjermani
José Manuel Barroso, President i Komisionit Europian
Kujtim Çashku, regjizor / rektor i Shkollës së Filmit & Multimedias Marubi, Shqipëri
Constantin Costa-Gavras, regjizor, Francë
Peter Cowie, historian filmi , Britani e Madhe
Marion Döring, Drejtoreshë e European Film Academy
Barbara Gessler, Komiteti Ekonomik e Social Europian
Dieter Gorny, Drejtor Artistik “Creative Economy” RUHR.2010, Gjermani
Thomas Høegh, CEO Arts Alliance Media / Lovefilm, Britani e Madhe
Agnieszka Holland, regjizore, Poloni
Søren Høy, rektor, European Film College, Denmark
Ademir Kenovic, regjizor / producent, Bosnja & Hercegovina
Labina Mitevska, aktore/producente, IRY Macedonia
Marjane Satrapi, regjizore, Francë
Volker Schlöndorff, regjizor, anëtar i Bordit të EFA, Gjermani
Michael Schmid-Ospach, CEO Fondacioni i Filmit Nordrhein-Westfalen, Gjermani
Albert Solé, regjozor filmi dokumentar, Spanjë
Johanna ter Steege, aktore, Hollandë
Istvàn Szàbo, regjizor, Hungari
Fernando Trueba, regjizor/producent, Spanjë
Wim Wenders, regjizor ,President i European Film Academy, Gjermani

Mbështetur nga:

EFA Support logos

A Plea for the Emotional Side of Europe

Posted in NEWS on 09/06/2009 by afmmnews

EFA Think Tank THE IMAGE OF EUROPE with

EU President Barroso results in filmmakers’ call

for film education in school

090528_Filmsch.Baroso.674


Front row (from left to right): Volker Schlöndorff, Labina Mitevska, Marjane Satrapi, José

Manuel Barroso, Agnieszka Holland, Dieter Gorny. Second row: Michael Schmid-Ospach,

Constantin Costa-Gavras, István Szabó, Johanna ter Steege, Wim Wenders, Albert Solé.

Third row: Peter Cowie, Kujtim Çashku, and Ademir Kenovic. In the back: Thomas Høeg,

Barbara Gessler, Fernando Trueba, Marion Döring, Søren Høy, and Michael Althen.

(Picture: Peter Wieler)

Twenty leading creators from the fields of film directing,

writing, acting, production, distribution and education met

with José Manuel Barroso, President of the European

Commission, to exchange their views on the impact that

images and cinema have on the identity of Europe and the

way Europeans identify with their home continent. The

President who had followed the Academy’s invitation to take

the meeting under his patronage stated that the European

Union is perceived by many citizens “mainly as an economic

union,” and demanded: “We have to concentrate more on the

emotional side of Europe.”

The meeting took place in the framework of the think tank

“THE IMAGE OF EUROPE”, organised by the European

Film Academy in Germany’s Ruhr Metropolis, European

Capital of Culture 2010 with the support of Filmstiftung North

Rhine-Westphalia and RUHR.2010.

On the invitation of Wim Wenders and Volker Schlöndorff

the participants discussed a variety of issues such as the

growing damage done by piracy or the distribution problems

outside the country of a film’s origin. As Wim Wenders pointed

out, “there’s a new cinema by a young and optimistic

generation that is moving freely across the borderless

continent. Only their brilliant films don’t travel as much as the

filmmakers do.”

It was unanimously agreed that film can play an enormous

role in the way European citizens relate to their home

continent and that a sensitivity for other cultures and

countries keeps alive the spirit of diversity and creates an

appreciation for the richness of European culture. As Volker

Schlöndorff emphasized, it is time to “consider another lingua

franca, the language of the images.”

The discussions have led the participants to call onto the

member states of the European Union to include film, like

literature, in the school curricula and to teach students who

live in a world dominated by images, from primary school on,

about the grammar of the moving image just as they are

taught the grammar of the written word.

The EFA think tank’s participants, who included Constantin

Costa-Gavras (France, MISSING, AMEN), Agnieszka Holland

(Poland, EUROPA EUROPA), Marjane Satrapi (Iran/France,

PERSEPOLIS), István Szabó (Hungary, MEPHISTO, COLONEL

REDL), and Fernando Trueba (Spain, BELLE EPOQUE, LA NIÑA DE

TUS OJOS) offered the European Commission their help in

shaping the future of European cinema as part of European

identity. They will act as ambassadors in their respective

countries to spread the content and results of this meeting.

Wim Wenders and Volker Schlöndorff declared that the

European Film Academy is ready to assume a major role in

contributing to the development of a pan-European

programme for film education and to explore other paths and

tools that may help shaping the “emotional side of Europe”.

Berlin & Essen, 9 June 2009

Think Tank THE IMAGE OF EUROPE

Participants:

Michael Althen, film critic/director/writer, Germany

José Manuel Barroso, President of the European Commission

Kujtim Çashku, director and principal, Marubi Film & Multimedia School, Albania

Constantin Costa-Gavras, director, France

Peter Cowie, film historian, UK

Marion Döring, Director of the European Film Academy

Barbara Gessler, European Economic and Social Committee

Dieter Gorny, Artistic Director “Creative Economy” RUHR.2010, Germany

Thomas Høegh, CEO Arts Alliance Media / Lovefilm, UK

Agnieszka Holland, director, Poland

Søren Høy, principal, European Film College, Denmark

Ademir Kenovic, director / producer, Bosnia & Herzegovina

Labina Mitevska, actress/producer, FYR Macedonia

Marjane Satrapi, director, France

Volker Schlöndorff, director, member of the EFA Board, Germany

Michael Schmid-Ospach, CEO Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Germany

Albert Solé, documentary film director, Spain

Johanna ter Steege, actress, Netherlands

István Szabó, director, Hungary

Fernando Trueba, director/producer, Spain

Wim Wenders, director, President of the European Film Academy, Germany

With the support of:

EFA Support logos

“Iberoamerika në Ekran” / “Iberoamerica on the Screen” / “L’Ibéro-Amérique à l’écran”

Posted in NEWS with tags , , , , on 02/06/2009 by afmmnews

02062009101_edited

 

 

 

 

 

 

 

02062009102_edited

 

 

 

 

 

 

 

VII Semana Cine Español

 

 

 

Sot në ora 18:30 hapet java e VII e filmit “Iberoamerika në Ekran”, organizuar nga Ambasada e Spanjës në Shqipëri dhe AFM Marubi.

Hapja e këtij aktiviteti kulturor do të bëhet në kushtet e një rrethimi të plotë të akademisë Marubi.

Prania juaj do të ishte një sinjal i fortë proteste ndaj kësaj dhunë të pashëmbullt kundër UNIVERSITETIT, KINEMASE, ARTIT, NATYRES DHE STUDENTEVE.

AFMM

************************************************************************************************************************************************

Today at 18 : 30, at the Academy of Film & Multimedia Marubi, the VII week of film “Iberoamerica on the screen”, will be opened.

The film week is brought to you by the Spanish Embassy in Albania and AFMM

Films will screen every day at 19:00 hrs, from 2 to 7 of June, subtitled in albanian and in english. This activity will be held under total AFMM surrounding.

Your presence will be a strong sign of protest towards this unprecedented violence against, THE UNIVERSITY, CINEMA, ART, NATURE AND STUDENTS

AFMM

***************************************************************************************************************************************************

Aujourd’hui à 18h30, à l’Académie du Film & Multimédia Marubi s’ouvre la 7ème semaine du film “l’Ibéro-Amérique à l’écran”.

La semaine du film vous est présentée par l’Ambassade d’Espagne en Albanie et l’AFMM.

Les films sont projetés tous les jours à 19h, du 2 au 7 juin, sous-titrés en albanais et en anglais. Cette activité est tenue sous l’encerclement total de l’AFMM.

Votre présence sera un fort signe de protestation face à cette violence sans précédent contre l’UNIVERSITÉ, LE CINÉMA, L’ART, LA NATURE ET LES ÉTUDIANTS.

AFMM

DÉCLARATION DE PRESSE 01 JUIN 2009

Posted in NEWS on 01/06/2009 by afmmnews

 

picture-221

Tirana, 1 Juin 2009

 

 

                                                Déclaration de Presse

 

 

Le 30 mai 2009, à 08h, à l’Académie du Film et Multimédia Marubi toutes les voies d’accés des étudiants et professeurs, ont violemment été condamné.

 

L’administration de Top Channel, et ses ouvriers, basés sur une décision du gouvernement Berisha qui ne correspond en aucun cas à la réalité sur place à l’AFMM, et une signature du Maire Edi Rama, ont violemment clôturé et commencé à détruire l’espace vert et les investissements de l’AFMM depuis 5 ans. Ces actions suivent 4 mois de chantage et discrimination contre la réputation nationale et internationale de l’Académie Marubi.

 

Depuis l’initiation du projet, nous avons adressé aux autorités du pays des requêtes afin de trouver une solution pour Marubi. Alors que le Procureur Général est actuellement en train d’enquêter sur l’affaire, les événements se dégradant tragiquement, nous font comprendre l’existence d’un pacte conspirateur, qui ne se préoccupe ni de la Constitution d’Albanie qui protège l’intégrité territoriale des Campus académiques et ni de bien d’autres textes de lois.

 

Les actions illégales, commises tous les jours basées sur ce pacte conspirateur, détruisent aujourd’hui la propriété publique, en abattant des oliviers bicentenaires (protégés par la Constitution) et transforment les espaces verts en espaces bétonnés. 

 

Le recteur Çashku vient de rentrer d’une conférence dans laquelle il a participé aux côtés de 18 autres personnalités du cinéma européen, membres de l’Académie Européenne du Film. La conférence était organisée sous le patronnage de M. José Manuel Barroso, Président de la Commission Européenne.     

 

Pendant la rencontre, M. Çashku a rapporté les événements tragiques survenus à Marubi, alors que ironiquement la conférence concernait directement l’avenir de la culture et de l’éducation en Europe, et plus spécifiquement le support accordé aux institutions de formation dans les domaines du film et des médias, par les gouvernements européens. Ces écoles sont directement liées à l’ère de la culture de l’image du XXIe siècle. La conférence sera suivie très prochainement d’une déclaration spéciale du Conseil de l’Europe envoyée aux  gouvernements de ses états membres.

 

C’est dans ces conditions que nous réitérons notre appel aux autorités pour retirer la clôture autour du campus de l’AFMM. Cet appel est dirigé à tous les acteurs de la politique qui se sentent responsable moralement et politiquement   en cette période électorale. Dans cette période décisive pour une société, sous les yeux de l’électorat, il n’est pas sérieux d’attaquer violemment une université indépendante telle que l’AFMM.

 

Nous devons tous nous réjouir pour ce nouvel axe routier Durrës-Kosovo, comme nous devons comprendre une bonne fois pour toutes que les routes de l’esprit et de l’âme, comme l’AFMM avec ses étudiants de Macédoine, du Kosovo, du Monténégro et d’Albanie, sont capitales pour notre futur.

 

 

L’ACADÉMIE DU FILM & MULTIMEDIA MARUBI

 

LE RECTEUR 

 

KUJTIM ÇASHKU

PRESS RELEASE 01 JUNE 2009

Posted in NEWS on 01/06/2009 by afmmnews

picture-221

                                                                                                            PRESS RELEASE

On May 30th, 2009, at 8 am, all access, in and out was violently blocked to students and professors of the Academy of Film and Multimedia Marubi.

Top Channel administration, with its workers, based on the decision of Berisha Government which doesn’t fit the on-ground reality, and in a signature of mayor Edi Rama, violently surrounded and started to destroy the green space and the 5 years AFMM investments.
These acts, follows the 4 months blackmail and discrimination against national and international reputation of AFMM.

From the beginning of our project we have addressed the country’s authorities our requests to find a solution for Marubi case. At a time when Prosecution is investigating the facts, the events continue to degrade tragically, which fact makes us understand the existence of a conspirator pact which doesn’t care about the Albanian Constitution that protects the territorial integrity of an Academic Campus and many other legal acts.

The illegal acts undertaken every day based on this conspirator pact, are destroying today the public propriety, the cutting of bicentenary olive trees (Protected by the Constitution) and the transformation of green spaces in to concrete spaces.
Rector Çashku is just back from a think tank with 18 film European personalities, members of the European Film Academy. The think tank, was organized under the patronage of Mr. José Manuel Barosso, President of the European Commission.

During the meeting Mr. Çashku informed on Marubi dramatic events. Ironically the think tank was directly connected with the future of culture and education in Europe, and specifically on the support given to film and media educational institutions by the European governments. Those schools are directly connected to the era of image culture of the XXI century. The think thank will be followed very soon by the special declarations of the Council of Europe sent to the governments of its member states.

In these conditions we recall the authorities, to remove the surrounding of AFMM Campus. This appeal is directed to all the political actors that feel moral and political responsibility in this electoral period. In the most important decisive moments of a society as the general elections are, in front of the electorate, it is not serious to violently attack an independent university as AFMM.

We all have to feel happy on the Durrës – Kosova road as we have to understand once and for all that the roads of mind and soul as AFMM with students from Macedonia, Kosovo, Montenegro and Albania are as capital for our future.

AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI
RECTOR
KUJTIM ÇASHKU