Archive for wenders

AFMM’s AGGRESSION by Top Channel and Arb Security 18.06.09

Posted in AFMMTV with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 19/06/2009 by afmmnews
Advertisements

Komunikatë për shtyp / Press Release / Communiqué de presse 27 . 05 . 2009

Posted in NEWS with tags , , , , on 27/05/2009 by afmmnews

( For English and French translations, please scroll down.)

Shtëpia filmike Orafilm dhe Akademia e filmit dhe Multimedias Marubi, kanë nderin t’Ju njoftojnë, se regjizori dhe Rektori Kujtim Çashku, është ftuar të marrë pjesë në Grupin e Ekspertëve (think tank) për politika kulturore kinematografike europiane dhe edukimin me filmin, me temë, The Image of Europe, që do të mbahet në Berlin në muajin Maj.

Në këtë mbledhje të rendësishme për politikat kulturore në europë z. Çashku është ftuar në cilësinë e Rektorit të AFMM dhe anëtarit të Akademisë Europiane, nga presidenti i Akademisë Europiane të Filmit z. Wim Wenders dhe zevendës presidenti i Bordit të AEF, z Volker Schlöndorff.

Mbledhja tre ditore do të kryesohet nga Presidenti i Komisionit Europian zoti José Manuel Barroso.
Në të janë të ftuar disa nga kineastët më të njohur Europian si: Wim Wenders, Volker Schlondorff, Michael Athlen, Costantin Costas Gavras, Fernando Trueba, Admir Kenoviç, Nino Kartadze, Marjane Satrapi, Johanna ter Steege, Istvan Szabo etj, si dhe autoritet politike të Qeverisë Gjermane dhe institucioneve Europiane.

Në të njëjtën kohë përfitojmë nga rasti të informojmë opinionin publik, se aktet e dhunës psikike e fizike ndaj AFMM, nga qeveria shqiptare dhe media “e pavarur” vazhdojnë pa asnjë ndryshim dhe kërkesat e përsëritura të Orafilm dhe AFMM për të gjetur zgjidhje, kanë gjetur si përgjigje heshtjen e Qeverisë dhe mos pranimin e kurfarë takimi duke shkelur hapur mes shumë ligjesh dhe Kodin e Procedurës Administrative. Aktivizimi i elementëve anonimë të administratës kulturore, të cilët vazhdojnë të ushtrojnë presion kriminal duke reflektuar kështu vizionin e kësaj qeverie për kulturën arsimin, ka për qëllim final shkatërrimin përfundimtar të patrimonit kinematografik të ish Kinostudios, duke përzënë kineastët nga ai territor historik, duke i ndryshuar destinacionin e mbrojtur me ligj të ish-kinostudios e duke e përdorur këtë të fundit për blerje të errëta institucionesh të pavarura me destinacion publik.

Sot në ditën e nisjes së rektorit Çashku per këtë takim të rëndësishëm, duke shkelur ligjet përfaqësuesit Top Channel, pa asnjë të drejtë ligjore dhe duke përfituar nga mungesa e titullarit të institucionit, kanë ardhur në ambjentet e AFMM, dhe kanë deklaruar se nesër do ti vënë fadromën parkut, duke filluar që nesër bllokimin total të hyrjes së AFMM-së, dhe të daljes së zjarrit të saj dhe të Arkivit Shtetëror të Filmit. Drejtuesit e AQSHF vazhdojnë të heshtin, ndaj këtij rreziku që i kanoset sot kulturës sonë kombëtare kinematografike. Pak më vonë përfaqsuesit e TCH erdhen dhe i tërhoqen deklarimet e tyre, duke thënë se do të rivijnë pas një jave kur zoti Çashku të kthehet. Gjithsesi sot u mbyll përfundimisht me gardh teli dalja në rast zjarri.
Gjithashtu Qëndra Kombëtare e Kinematografisë, vazhdon heshtjen e cila provon tërësisht implikimin e saj në inspirimin e operacioneve të paprecedent e të paligjëshme në dëm të AFMM.
I bëjmë thirrje dhe një herë Top Channel të heqë dorë nga aktet që në të ardhmen e afërt do t’i bëjnë të ndihen të turpëruar. Çfarëdo që ju dhe qeveritë pa vizion, të bëni a ndërtoni në atë lulishte, ai vend, në mbrojtje të të cilit u rrahën nga policia e shtetit studentë, pedagogë, artistë dhe intelektual, tashmë është pjesë e historisë së kinemasë së vendit tonë, histori e cila do të mësohet në shkolla.

Lufta Vazhdon…

Eol Çashku
Kineast, Drejtor i Produksionit AFMM

****************************************************************************************************************************************

Orafilm Production and the Academy of Film and Multimedia Marubi have the honor to inform you that the director and Rector Kujtim Çashku is invited to participate in the Think Tank for European Cinematographic Cultural and Educational Policy on the topic of “The Image of Europe”, which shall be held in Berlin in May.

In this important meeting concerning the cultural policy in Europe, Mr. Çashku is invited in the capacity of the Rector of the AFMM and of the member of the European Academy, from the President of the European Academy of Film, Mr. Wim Wenders, and the Deputy Chairman of EFA Board, mr. Volker Schlöndorff.
This 3-day meeting is under the auspices of the President of the European Commission Mr. José Manuel Barosso.
Some of the most famous European filmmakers are invited in this Think Tank such as: Wim Wenders, Volker Schlondorff, Michael Athlen, Costantin Costas Gavras, Fernando Trueba, Admir Kenoviç, Nino Kartadze, Marjane Satrapi, Johanna ter Steege, Istvan Szabo etc, as well as other political authorities of German Government and other European Institutions.

At the same time we take this advantage to inform the public opinion, that the physical and the psychological intimidating acts against AFMM, from the part of the Albanian government and the “independent” media continue without any change and the to the repeated demands of Orafilm and AFMM to find a solution, the government has turned a deaf ear and has not accepted to negotiate by openly violating among other laws, the Administrative Procedural Code.

The activation of the anonymous cultural administration, who continue to exercise criminal pressure thus, reflects the vision of this government as to art and culture, which final goal is to finally destroy the cinematographic patrimony of former Kinostudio, by chasing away the cinematographers from that historic territory, by changing its destination protected by law and using the latter to buy independent institutions with public destination in a occult manner.

Today, on the day of departure of Rector Çashku for this important meeting, by violating the laws, representatives of Top Channel, without any legal right and taking advantage by the non-presence of the head of the institution, have come today at the premises of AFMM stating that tomorrow they would use the bulldozers to destroy the park. He came and changed his statement a bit later, saying that they’re waiting for rector Çashku return. Thus, they blocked by wire fence today the Fire Exit Street so there will be no access for ER cases and to the State Archive of Film. The Authorities of the Central Archive of Film keep observing their silence in the face of this danger act to our national cinematographic culture. Also, the National Center of Cinematography with its complete silence, perfectly prove their implication in the inspiration of the unprecedented and unlawful operations against AFMM.

We urge once again Top Channel to give up from these acts which in the near future would make them feel ashamed.

Whatever you and the visionless governments could do in that park, that place about which protection students, professors and artists were beaten up by the police, now is part of the cinematographic history of our country, history that will be taught at schools.

The battle goes on…

Eol Çashku
Cineaste, director of productions AFMM

****************************************************************************************************************************************

La Maison de production Orafilm et l’Académie du Film & Multimédia Marubi ont l’honneur de vous informer que le réalisateur et recteur Kujtim Çashku est invité à participer au groupe d’experts (Think Tank) sur la politique culturelle cinématographique européenne et l’éducation filmique, sur le thème “L’Image de l’Europe” qui se tiendra à Berlin, au mois de mai 2009.

Dans cette réunion importante pour la politique culturelle européenne, M. Çashku est convié en qualité de recteur de l’AFMM et membre de l’Académie Européenne, par le Président de l’Académie Européenne du Film (European Film Academy) M. Wim Wenders et le vice-président du comité de l’EFA, M. Volker Schlöndorff.

S’étalant sur trois jours, la réunion sera sous le patronage du Président de la Commission Européenne M. José Manuel Barroso.
Sont invités quelques-uns des cinéastes européens les plus célèbres tels que: Wim Wenders, Volker Schlöndorff, Michael Athlen, Constantin Costa-Gavras, Marjane Satrapi, Istvan Szabo, Fernando Trueba, Admir Kenoviç, Nino Kirtadze, Johanna ter Steege, ainsi que les autorités politiques du gouvernement allemand et des institutions européennes.

Nous profitons de l’occasion pour informer l’opinion publique que les actions de violence psychologique et physique envers l’AFMM, de la part du gouvernement albanais et des médias “indépendants”, continuent sans aucun changement, et que les demandes répétées d’Orafilm et de l’AFMM pour trouver une solution n’ont eues pour seule réponse que le silence du Gouvernement et le refus de tout entretien, enfreignant ainsi ouvertement plusieurs lois ainsi que le code de procédure administrative. L’activation d’éléments anonymes de l’administration culturelle, qui continuent d’appliquer une pression criminelle reflétant ainsi la vision de ce gouvernement pour la culture et l’enseignement, a pour but final la destruction totale du patrimoine cinématographique de l’ancien Kinostudio, en chassant les cinéastes de ce territoire historique, changeant sa destination protégée par la loi, l’utilisant pour l’achat occulte d’institutions indépendantes à destination publique.

Aujourd’hui, après le départ de M. Çashku pour ce rendez-vous important, des représentants de Top Channel, enfreignant les lois, sans droit légal et profitant de l’absence du titulaire de l’institution, sont venus dans les locaux de l’AFMM, et ont déclaré que demain ils reviendraient avec des bulldozers dans le parc, commençant alors le blocage total de l’entrée, et de la voie de secours de l’AFMM et de l’Archive Nationale du Film. Les dirigeants de l’Archive Nationale du Film continuent à se taire, face à ce danger qui menace aujourd’hui notre culture nationale cinématographique. Un peu plus tard, ils revinrent et retirèrent leur déclaration, annonçant qu’ils reviendraient dans une semaine, une fois que M. Çashku serait rentré. Dans tous les cas, aujourd’hui la sortie de secours a été condamné avec un grillage.
De même, le Centre National de la Cinématographie reste dans le silence prouvant ainsi pleinement sa contribution à l’inspiration des opérations sans précédent et hors la loi menées contre l’AFMM.

Nous lançons un appel, de nouveau, à Top Channel de cesser ses actions qui dans un futur proche la rendront honteuse. Quoique vous et le gouvernement sans vision construisiez dans ce jardin fleuri, cet endroit, pour qui se sont fait frapper par la police, étudiants, pédagogues, artistes et intellectuels, fait aujourd’hui partie de l’histoire du cinéma de notre pays, histoire qui s’enseignera dans les écoles.

La combat continue…

Eol Çashku

Cinéaste, directeur des productions AFMM